OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
    
…………………………………… dnia ……………. r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dane konsumenta)

Maj-Bart Piotr Baran
ul.Jana Pawła II 113,
32-447 Siepraw

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego gospo.eu prowadzonego przez Maj-Bart Piotr Baran, 32-447 Siepraw, ul.Jana Pawła II 113, w zakresie następujących towarów, które były przedmiotem umowy sprzedaży i zostały mi doręczone w dniu…………………………. r.:

Nazwa towaru…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia ……………………………………
W załączeniu przekazuję wyżej wymienione towary, w stanie niezmienionym.
    
Proszę o zwrot ceny sprzedaży:

- na konto nr:
………………………………………………………………………………………………………….

 
……………………………………….
data, podpis


Najczęściej kupowane

Informacja